เงื่อนไขการให้บริการ (Terms of Service)

ข้อมูลลิขสิทธิ์

บทความเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ เป็นลิขสิทธิ์ของ thongshop.online แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งได้รับความคุ้มครอง และมีผลบังคับใช้ทันที ตามพระราชบัญญิติลิขสิทธิ์ โปรดทราบว่า thongshop.online มีนโยบายที่จะดำเนินคดีถึงที่สุด กับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

 

การอนุญาตให้นำไปเผยแพร่

    • อนุญาตให้ นำไปเผยแผร่ได้ทุกรูปแบบ โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องมีลิงค์ที่มาของเนื้อหา  หรือ URL ของ thongshop.online
    • ห้ามมิให้ คัดลอก,แอบอ้าง,นำไปใช้ทางการค้า หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสวงผลกำไร

 

ข้อตกลงในการใช้งาน

การนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์ เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่างๆ เท่านั้น ร้านต้องช้อปออนไลน์ ไม่รับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล ข่าวสาร บทความ การเชื่อมโยงเว็บไซต์ รูปภาพ และข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์ และสื่อต่างๆ ของบริษัท และบริษัทไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญาต่อบริษัทและกรรมการบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้แก่เว็บไซต์ ท่านยอมรับและตกลงว่าบริษัทสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ ซึ่งบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว